Algemene voorwaarden

LTP TestNed
1. Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

 • a) LTP TestNed: TestNed B.V., statutair geves­tigd te Amsterdam;
 • b) Materialen: het door LTP TestNed aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard dan ook, zoals software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden en andere data;
 • c) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten van LTP TestNed afneemt, dan wel met wie LTP TestNed een Overeenkomst aangaat of met wie LTP TestNed in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
 • d) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen LTP TestNed en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;
 • e) Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
 • f) Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan LTP TestNed, in welke vorm dan ook.
2. Toepasselijkheid
 • 2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van LTP TestNed en Opdrachtgever. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door LTP TestNed uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Aanbiedingen, totstandkoming, wijzigingen en aanvullingen van Overeenkomsten
 • 3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt LTP TestNed niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.
 • 3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover LTP TestNed een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, of indien Opdrachtgever een van LTP TestNed afkomstige offerte voor akkoord ondertekent, of indien door LTP TestNed uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.
 • 3.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst, een Opdracht of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 • 3.4 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in art. 3.3 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor die specifieke Overeenkomst waar de verzochte wijziging betrekking op heeft.
 • 3.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 3.3, kunnen deze Voorwaarden door enkele mededeling van LTP TestNed aan Opdrachtgever eenzijdig worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van de mededeling van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle nog lopende Overeenkomsten.
 • 3.6 Indien de Opdrachtgever kwalificeert als consument in de zin van artikel 6:230g lid 1 onder a BW, kunnen bepalingen in deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met regels van consumentenbescherming. Waar een bepaling in deze Voorwaarden in strijd is met dwingendrechtelijke regels van consumentenbescherming, treedt die dwingendrechtelijke regel in plaats van die bepaling of vindt die regel van toepassing die naar strekking en werking het dichtst bij de bepaling komt die door strijdigheid geen toepassing vindt.
4. Prijzen en betaling
 • 4.1 Alle prijzen van LTP TestNed zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief btw. Elke verandering van de factoren die op de prijs van LTP TestNed van invloed zijn, waaronder inkoopprijzen, heffingen of belastingen, kan LTP TestNed doorberekenen aan Opdrachtgever. De door LTP TestNed opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele reis- en verblijfskosten en de kosten van het vervaardigen van grote aantallen documenten.
 • 4.2 Als voor een Opdracht geen specifieke prijsafspraken zijn gemaakt, gelden de op dat moment bij LTP TestNed geldende standaard uurtarieven.
 • 4.3 Opdrachtgever zal de door LTP TestNed in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of opschorting binnen dertig dagen na factuurdatum aan LTP TestNed betalen. LTP TestNed kan te allen tijde voorschotbetalingen van Opdrachtgever verlangen.
 • 4.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van LTP TestNed op Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtgever vanaf het moment van opeisbaarheid van de vordering de wettelijke handelsrente aan LTP TestNed verschuldigd. In geval van faillissement, surseance van betaling of ontbinding van Opdrachtgever worden alle vorderingen van LTP TestNed onmiddellijk opeisbaar.
 • 4.5 Zodra Opdrachtgever ook na het verstrijken van een door LTP TestNed gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de wettelijke handelsrente niet heeft betaald, is Opdrachtgever aan LTP TestNed alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen in dat geval ten minste 15% van de som der achterstallige factuurbedragen, met een minimum van EUR 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro).
 • 4.6 LTP TestNed is gerechtigd jaarlijks haar tarieven aan te passen op basis van de CBS consumentenprijsindex.
5. Uitvoering van Overeenkomsten
 • 5.1 Afleveringstermijnen zullen door LTP TestNed zo veel mogelijk in acht worden genomen. Een door LTP TestNed of Opdrachtgever genoemde afleveringstermijn geldt echter nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een afleveringstermijn door LTP TestNed heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
 • 5.2 LTP TestNed voert Overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit. Haar verbintenissen zijn evenwel inspanningsverplichtingen. LTP TestNed garandeert niet dat haar werkzaamheden tot een bepaald resultaat zullen leiden.
 • 5.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat aan LTP TestNed de voor de uitvoering van de Overeenkomst essentiële informatie is verstrekt. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die LTP TestNed nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan LTP TestNed ter beschikking worden gesteld en voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden van LTP TestNed betrokken medewerkers van Opdrachtgever.
6. Overmacht
 • 6.1 Indien LTP TestNed door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 • 6.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 • 6.3 Onder overmacht van LTP TestNed wordt verstaan elke van de wil van LTP TestNed onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen niet van LTP TestNed kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht.
 • 6.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 •  
7. Aansprakelijkheid
 • 7.1 De aansprakelijkheid van LTP TestNed is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van LTP TestNed wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van LTP TestNed komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan aan Opdrachtgever inzage worden verschaft in de polisvoorwaarden.
 • 7.2 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 7.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van LTP TestNed beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum aansprakelijkheid van EUR 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro).
 • 7.3 Opdrachtgever vrijwaart LTP TestNed voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verbandhoudende met een tussen LTP TestNed en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
 • 7.4 In afwijking van artikel 7.3, vrijwaart LTP TestNed Opdrachtgever voor enige directe schade van Kandidaat als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van LTP TestNed in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een en ander gemaximeerd conform artikel 7.1 en 7.2 van deze Voorwaarden. LTP TestNed is niet aansprakelijk voor andere dan directe schade, waaronder winstderving.
 • 7.5 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens LTP TestNed, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door LTP TestNed, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van LTP TestNed, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.
8. Ontbinding en beëindiging
 • 8.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is LTP TestNed gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van LTP TestNed en zonder dat LTP TestNed tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • 8.2 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij LTP TestNed Opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval LTP TestNed zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de andere rechten van LTP TestNed en zonder dat LTP TestNed tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • 8.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 8.2 zijn alle vorderingen van LTP TestNed op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar.
 • 8.4 Lopende Overeenkomsten en Opdrachten kunnen door LTP TestNed steeds op ieder moment en zonder opgave van reden worden beëindigd, zonder dat LTP TestNed gehouden is enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever te voldoen.
 • 8.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd lopende Overeenkomsten of Opdrachten tussentijds te annuleren of beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van LTP TestNed.
 • 8.6 Na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst wordt deze steeds automatisch verlengd met eenzelfde periode, tenzij deze Overeenkomst 4 weken voor einde looptijd schriftelijk wordt opgezegd.
9. Intellectuele eigendomsrechten en privacy
 • 9.1 Alle rechten, in de ruimste zin des woords, waaronder auteursrechten en merkenrechten op het door LTP TestNed aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard dan ook, zoals software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden en andere data (hierna: “Materialen”), berusten bij LTP TestNed of de licentiegevers van LTP TestNed. Opdrachtgever zal geen ander gebruik maken van de Materialen dan waartoe de Materialen aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Met name zal Opdrachtgever Materialen niet aan derden ter beschikking stellen. Alle Materialen blijven het intellectueel eigendom van LTP TestNed.
 • 9.2 Opdrachtgever zal ten aanzien van (de inhoud van) Materialen geheimhouding betrachten, ook ten aanzien van personen, werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen te gebruiken of in te zien. Voor personen werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, welke noodzakelijkerwijs kennis dienen te verkrijgen van Materialen voor een juiste uitvoering van hun werkzaamheden, zal door Opdrachtgever tevens naleving van de geheimhoudingsplicht worden gewaarborgd.
 • 9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijkheid en geheimhouding.
 • 9.4 Opdrachtgever garandeert jegens LTP TestNed dat Opdrachtgever in zijn samenwerking met LTP TestNed alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, stipt zal naleven en vrijwaart LTP TestNed van iedere aanspraak van enige derde ter zake. Onder de reikwijdte van deze vrijwaring is in ieder geval mede begrepen iedere persoon ten aanzien van wie LTP TestNed in opdracht van Opdrachtgever een assessment, test of ander onderzoek uitvoert.
 • 9.5 Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat LTP TestNed de resultaten van de uitgevoerde assessments, tests of andere onderzoeken niet (meer) met Opdrachtgever zal delen indien een persoon of organisatie die (mede) onderwerp van het assessment, de tests of het onderzoek is daarvoor geen expliciete (rechtsgeldige) toestemming heeft gegeven, dan wel dergelijke toestemming na het verstrekken van de persoonsgegevens intrekt. In dat geval is Opdrachtgever niettemin gehouden de met de betreffende Opdracht gemoeide vergoeding aan LTP TestNed te betalen en is LTP TestNed ter zake geen enkele (schade) vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 • 10.1 Op alle Overeenkomsten en Opdrachten en op de gehele rechtsverhouding tussen LTP TestNed en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • 10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten, Opdrachten of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?