Klachten en bezwaarprocedure

LTP TestNed

Een deelnemer aan een keuring bij LTP TestNed kan bezwaar aantekenen tegen de inhoud van een keuringsuitslag indien hij of zij het niet eens is met de beoordeling van de psycholoog. In dit geval wordt de betreffende deelnemer verzocht om de bezwaren eerst te bespreken met de psycholoog onder wiens verantwoordelijkheid de keuring heeft plaatsgevonden. Als het bezwaar toch blijft bestaan, dient de betrokkene binnen 3 maanden na de veiligheidskeuring, schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen de uitslag. Het bezwaar wordt door een van de kwaliteitscoördinatoren van LTP TestNed in behandeling genomen.

Wanneer een deelnemer van mening is niet correct behandeld te zijn, kan hij of zij een klacht indienen tegen de psycholoog onder wiens verantwoordelijkheid de keuring heeft plaatsgevonden. Wanneer dit niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kan de keurling (tot 3 maanden na de veiligheidskeuring) de klacht neerleggen bij de directie van LTP TestNed.

TestNed B.V.
T.a.v. Klachtencommissie
De entree 99-197
18e verdieping

1101 HE  Amsterdam

Telefoon: 020 – 3050 400

Deze hoort alle betrokkenen en doet een uitspraak. Wanneer ook deze tweede stap niet tot een voor de klagende partij bevredigende uitspraak leidt, dan kan deze een klacht indienen bij het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

College van Toezicht/NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht

Alleen ondertekende klachten die schriftelijk zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?