Privacybeleid

LTP Safety Services (TestNed)

LTP Safety Services (TestNed) ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacybeleid van LTP Safety Services (TestNed) toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u LTP Safety Services (TestNed) toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

1. Over LTP Safety Services (TestNed)

LTP Safety Services (TestNed) is een organisatieadviesbureau met verschillende takken van (online) HR dienstverlening, waaronder veiligheidskeuringen, assessments, personal development en organisatieontwikkeling. Een meer uitgebreide omschrijving van de dienstverlening van LTP Safety Services (TestNed) treft u aan op de website >>

2. Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?

Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat LTP Safety Services (TestNed) verschillende gegevens van u op:

 • 2.1 Persoonsgegevens
  NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, e-mailadres. De persoonsgegevens zijn nodig om unieke gebruikers aan te kunnen maken, om de juiste normen te kunnen gebruiken en groepsanalyses te genereren. De bewaartermijn voor deze gegevens is zes (6) jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van longitudinale groepsanalyses, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Op verzoek kunnen de gegevens direct na een assessment geanonimiseerd worden. Concreet betekent dit het volgende: naam en mailadres worden verwijderd en bij het woonadres worden alleen de vier cijfers van de postcode bewaard.
 • 2.2 Antwoorden op vragenlijsten
  Alle antwoorden op vragenlijsten worden, met vermelding van het tijdstip waarop is geantwoord, opgeslagen. Deze data worden door LTP Safety Services (TestNed) gebruikt om de voortgang bij de verschillende vragenlijsten bij te houden alsmede om op een later tijdstip de scores te berekenen. De antwoorden op vragen blijven permanent bewaard in de database van LTP Safety Services (TestNed), teneinde verdere ontwikkeling van de vragenlijsten mogelijk te maken.
 • 2.3 Antwoorden op open vragen (o.a. bij 360 graden onderzoeken)
  Alle antwoorden op open vragen worden apart in de database van LTP Safety Services (TestNed) bijgehouden. De bewaartermijn voor deze gegevens is twee jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Onderhavige gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek, daarom worden de gegevens na twee jaar volledig verwijderd.
 • 2.4 Scores
  Zodra de benodigde vragenlijsten ingevuld zijn, kunnen de testscores door LTP Safety Services (TestNed) worden berekend. Deze scores worden vertaald in normscores, waarbij dankzij de persoonsgegevens gekozen wordt voor een bepaalde normgroep. De normgroepen worden geselecteerd op basis van de persoonsgegevens: geslacht, leeftijd en opleiding. De testscores worden permanent apart opgeslagen in de database van LTP Safety Services (TestNed), teneinde verdere verfijning van de normen mogelijk te maken en wetenschappelijke onderzoeken op deze testscores te kunnen verrichten. Na zes jaar worden de testscores automatisch geanonimiseerd.

3. Servers

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de eigen servers van LTP Safety Services (TestNed). De gegevens zijn hierdoor niet toegankelijk voor derden. De data van de vragenlijsten en testen worden op beveiligde servers buiten LTP Safety Services (TestNed) geplaatst.

4. Bewaartermijn dossier

Na beëindiging van de werkzaamheden bewaart LTP Safety Services (TestNed) uw dossier zes (6) jaar, tenzij wetgeving van de betreffende branche anders voorschrijft. Na zes jaar zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, met als gevolg dat uw rapportages met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien dit niet langer bestaat.

5. Beveiliging van uw dossier

Uw dossier wordt op zodanige wijze bewaard door LTP Safety Services (TestNed), dat zonder de toestemming van uw adviseur niemand toegang tot uw dossier heeft. Zo blijft de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewaard.

6. Geheimhouding

LTP Safety Services (TestNed) en haar medewerkers zijn te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel over u van de adviseur. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

7. Verstrekking gegevens aan derden

Slechts indien u LTP Safety Services (TestNed) daarvoor toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van uw persoonsgegevens met derden, niet zijnde uw opdrachtgever. U heeft het recht om verstrekking van uw rapportage aan uw werkgever, te blokkeren. Blokkeren is niet mogelijk, indien er sprake is van een wettelijke regeling, waaruit blijkt dat de rapportage toch verstrekt dient te worden. In dit geval wordt u door LTP Safety Services (TestNed) in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen uw rapportage op te stellen. Uw bezwaren zullen gelijktijdig worden verstuurd met uw rapportage.

8. Informatieverstrekking voor research en statistiek

Ten behoeve van research en statistiek mag LTP Safety Services (TestNed) gegevens en beoordelingen verstrekken aan derden. LTP Safety Services (TestNed) zorgt er in dit geval voor dat de gegevens zodanig worden aangeleverd, dat de herkenbaarheid van de persoon daarbij wordt uitgesloten. Dit geldt niet indien het voor het doel van het onderzoek niet mogelijk is. In een dergelijke situatie zullen de gegevens aan derden alleen verstrekt worden als u hier toestemming voor geeft.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

LTP Safety Services (TestNed) draagt zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. LTP Safety Services (TestNed) spant zich er voor in onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. LTP Safety Services (TestNed) laat periodiek een derde gespecialiseerde externe partij een audit uitvoeren op de werking van ons beveiligingsbeleid en procedures. Tevens wordt minimaal vier maal per jaar een penetratietest uitgevoerd door een gerenommeerde instantie. Hierbij wordt de software van LTP Safety Services (TestNed) getest op kwetsbaarheden.

10. Cookies

Voor de commerciële sites wordt door LTP Safety Services (TestNed) gebruik gemaakt van Google Analytics, echter deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten aanzien van het gebruik van de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden. LTP Safety Services (TestNed) maakt voor de online instrumenten geen gebruik van tracking cookies en slaat slechts de sessie ID, taal van de browser en de ID van de tests die gemaakt worden op.

11. Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Het is mogelijk om de door LTP Safety Services (TestNed) verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De adviseur zal u een inzage in en/of een afschrift van uw dossier geven, wanneer u hier om verzoekt. Daarnaast zal de adviseur de gegevens in uw dossier corrigeren, indien u kunt aantonen dat deze: a) onjuist zijn, b) onvolledig zijn of c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan is LTP Safety Services (TestNed) verplicht om tot daadwerkelijke vernietiging hiervan over te gaan. Voordat LTP Safety Services (TestNed) overgaat tot bovenstaande handelingen, dient u eerst contact op te nemen met LTP Safety Services (TestNed). Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.

Hoofdkantoor LTP Safety Services 
De entree 99-197
1101 HE Amsterdam
020 – 30 50 400
servicedesk@testned.nl

6. Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens alleen zolang wij ze nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden. Daarbij hanteren wij in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens van kandidaten | Deze gegevens bewaren wij zes (6) jaar vanaf het moment dat de Persoonsgegevens worden verstrekt aan LTP Safety Services (TestNed), tenzij u uw toestemming eerder intrekt. In dat geval worden de op grond van de toestemming verstrekte Persoonsgegevens verwijderd. De bewaartermijn van zes jaar is noodzakelijk voor het (representatief) in kaart brengen van een trendvergelijking van de ontwikkelingen van de Kandidaat. Een bewaartermijn van zes jaar vormt een grote meerwaarde voor het assessment en is daarmee, naast in het belang van onze Klanten, voornamelijk in het belang van de Kandidaat.

Persoonsgegevens van websitebezoekers | Deze gegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor de doeleinden ervan. De gegevens die u deelt op onze sociale media-pagina’s kunnen onder meer door uzelf worden aangepast of verwijderd.

Persoonsgegevens in onze administratie voor de Belastingdienst | Deze gegevens bewaren wij zeven (7) jaar, tenzij we wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven | Deze gegevens worden bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Overige informatie | We bewaren andere Persoonsgegevens alleen voor zolang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking. Dit betekent dat andere persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verwerkt.

Wij bewaren de persoonsgegevens langer dan bovengenoemde termijnen, als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?