Декларация за поверителност

LTP счита за своя отговорност да защити Вашата поверителност. Тази декларация разяснява политиката за поверителност на LTP. Използвайки или работейки с нашите услуги, Вие се съгласявате с тази политика за поверителност и приемате LTP да използва личните Ви данни за своите услуги.

Определения:

Кандидат = лице, което е субекта на оценката
Клиент = клиентът, заявяващ оценката
Трети лица = външни лица, различни от клиента или LTP
Оценка = услугите по подбор и развитие в най-широкия смисъл, от онлайн оценки до коучинг
Унищожаване на оценката = премахване на личните данни, в резултат на което вече не е налице проследима връзка между дадено лице и резултатите от оценката (това важи както за въпросниците, така и за доклада след оценката)

1. За LTP
LTP е консултантска организация с различни подразделения, предлагащи (онлайн) HR услуги, включително оценка, личностно развитие и организационно развитие. По-подробно описание на предлаганите от LTP услуги може да бъде открито на www.ltp.nl.

2. Какви данни събираме и за какви цели?
LTP съхранява различни данни, в зависимост от конкретния тип услуги:
2.1 Лични данни
Собствено име, бащино име, фамилия, дата на раждане, образователно ниво, пол, имейл адрес. Имейл адресът е необходим, за да бъде помолен кандидатът да попълни (онлайн) въпросниците и за споделяне на резултатите от оценката. Другите данни са необходими, за да могат да бъдат създадени уникални потребители, да бъдат използвани правилните норми и за генериране на групови анализи. Ако кандидатът трябва да извърши оценка на място, телефонният номер и местожителството му също се съхраняват, за да може да бъде насрочена подходяща среща възможно най-бързо.
2.2 Отговори на въпросници
Всички отговори на въпросниците се съхраняват, с индикация за времето, в което са дадени отговорите. Тези данни се използват от LTP за проследяване на напредъка по различните въпросници и за изчисляване на резултатите след това. Отговорите на въпросите се съхраняват постоянно в базата данни на LTP, за да е възможно по-нататъшно доразвиване на въпросниците.
2.3 Отговори на отворени въпроси (включително 360-градусови проучвания)
Всички отговори на отворените въпроси се съхраняват отделно в базата данни на LTP. Тези данни не се използват за изследователски цели, ето защо се изтриват изцяло след пет години.
2.4 Резултати
След като необходимите въпросници бъдат попълнени, резултатите от тестовете могат да бъдат изчислени от LTP. Тези резултати биват преобразувани в нормативни резултати, като се избира определена нормативна група според личните данни. Нормативните групи се избират на база личните данни: пол, възраст и образование. Резултатите от тестовете се съхраняват отделно и постоянно в базата данни на LTP, за да може нормите да бъдат допълнително прецизирани и за да е възможно провеждането на научни проучвания на база на тези резултати. Резултатите от тестовете автоматично стават анонимни в края на периода от пет години, за да не може повече информацията да бъде проследявана до конкретно лице.
2.5 Резултати от оценката или коучинга
След (онлайн) оценка или коучинг се изготвя доклад с резултатите. Ако това е необходимо за извършването на нашите услуги, е възможно съответните служители на LTP да видят тези резултати. Резултатите винаги първо се предоставят на кандидата за одобрение, преди споделянето им с клиента.

3. Предоставяне на данни на трети лица
След процеса на оценка и/или коучинг, резултатът първо бива споделян с кандидата. Вашите лични данни ще бъдат споделени с трети лица само ако предоставите съгласието си на LTP за това. Имате право да спрете предоставянето на Вашия доклад на клиента.

Не е възможно блокиране на доклада, ако е налице закон, по силата на който докладът трябва да бъде връчен въпреки всичко. В този случай LTP ще Ви даде възможност да подготвите възражения по Вашия доклад. Вашите възражения ще бъдат изпратени едновременно с Вашия доклад.

4. Период на съхранение на досието и резултатите от оценката
Информацията от оценката се използва за развитие и подбор, със съгласието на кандидата. В това отношение информацията се възприема в по-широк контекст от този, използван при първоначално съответствие на кандидата, например за изготвяне на екипни анализи или планове за личностно развитие. Информацията от оценката може да бъде използвана за целите на личностното развитие за период от пет години след извършване на оценката.

5. Съхранение на данни
В рамките на LTP е налице разлика между съхранението на данни за кандидата и на данни от оценката. Личните данни на кандидата се съхраняват в системата ERP (Планиране на ресурсите на предприятието) на AFAS Profit. Тя използва центровете за данни на LeaseWeb Netherlands, разположени в Нидерландия. Данните от оценката се съхраняват в защитените центрове за данни на AWS (Amazon Web Services) и True в рамките на Европейския съюз. Това разделение е с оглед лесното изтриване на всяка връзка, по която даден кандидат може да бъде проследен обратно до данните от оценката.

6. Достъп до Вашето досие
Вашето досие се съхранява от LTP по начин, позволяващ само на служителите да имат достъп до него според тяхната позиция. Това гарантира поверителността на Вашите данни.

7. Тайна
LTP и нейните служители са задължени във всеки момент да пазят тайна по отношение на цялата информация, получена в резултат на тяхната работа и доколкото тези данни са от поверително естество. Тайната включва също така професионалното мнение на консултанта за Вас. Тази тайна е валидна и след приключване на работата.

8. Предоставяне на информация за изследвания и статистики
LTP може да предоставя данни или оценки на трети лица за изследователски и статистически цели. В такъв случай LTP трябва да се увери, че данните се предоставят по начин, който не позволява проследяване или установяване на самоличността на лицето. Това не е приложимо ако е невъзможно за целите на проучването. В такава ситуация, данните ще бъдат предоставени на трети лица само ако се съгласите на това.

9. Защита на личните данни
LTP гарантира ефективни процедури, за да защити Вашите лични данни от загуба или всякаква форма на незаконна обработка. LTP полага всички усилия да предотврати доколкото е възможно ненужното събиране и по-нататъшна обработка на Вашите лични данни. LTP регулярно организира извършването на одит от специализирано външно трето лице на ефективността на нашите политика и процедури за защита на данните . В допълнение поне два пъти годишно уважавана институция извършва тест за пробиване на защитата. В процеса на този тест софтуерът на LTP бива изпитван за уязвими места.

10. Бисквитки
LTP използва Google Analytics за търговските интернет сайтове, но тази информация се използва единствено за изготвянето на доклади за активността на уебсайта по отношение на използването му от посетители. Статистиките се записват анонимно. За онлайн инструменти LTP не използва бисквитки за проследяване и съхранява само ID на сесията, език на браузъра и ID на тестовете, които се провеждат.

11. Достъп до, промяна и изтриване на данни
Вие можете да упражните достъп до, да променяте или изтривате личните данни, събрани от LTP за Вас. Ако заявите това, ще Ви бъде предоставен достъп до и/или копие от Вашето досие от консултант на компанията. В допълнение данните във Вашето досие могат да бъдат коригирани от консултант на компанията, ако можете да покажете, че те: а) са неверни; б) са непълни или в) не са релевантни спрямо целта на досието. Ако подадете писмена заявка за унищожаване на Вашето досие, LTP се задължава да унищожи досието. Преди LTP да предприеме тези действия, трябва първо да се свържете с нея и трябва да можете да докажете самоличността си. За тази цел, разгледайте данните за контакт в следващите редове.

Психолозите на LTP са членове на Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (Нидерландска асоциация на психолозите) и следват неговия етичен кодекс. На www.psynip.nl можете да намерите повече информация за NIP. Ако имате някакви въпроси за политиката за поверителност на LTP, можете да се свържете с нас на info@ltp.nl или +31 (0)20 30 50 400.

Waar mogen wij het voorbeeldrapport naar toe sturen?